Obračunani podatki

Skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) tovrstna lestvica ni podlaga za pripravo letnih obračunov avtorskih honorarjev. V obračun so zajeti podatki, ki ustrezajo določilom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev ter letnega splošnega obračuna Združenja SAZAS.